Thai  Thai

ดอยตุง

ดอยตุง

  • ดอยตุง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นของเชียงราย มีชื่อเสียงมากด้านความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว อยู่เหนือจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร
     
  • เดิมเป็นเพียงภูเขาหัวโล้นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย จนกระทั่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมา และทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำแห่งนี้ จึงทรงริเริ่ม โครงการพัฒนาดอยตุง ในปี 2531 และพัฒนาเป็น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มน้อยและชาวไทยภูเขาบนดอยตุงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิต คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้ง ทำงานด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือ ให้คงอยู่ตลอดไป
     
  • แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวดอยตุงเป็นจำนวนมาก แหล่งท่องเที่ยวบนดอยตุงที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมได้แก่ สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ
     
  • การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางสาย 110 เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่แม่สาย ประมาณ กม. 870-871 เลี้ยวซ้ายขึ้นดอย 17 กม. ถึงพระตำหนักดอยตุง

http://youtu.be/-6-an7xbPmM
Thai
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com